RedNose hostel

Privātuma Politika

Vēlamies informēt, ka esam veikuši nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kas stajas spēkā no 25.05.2018. Lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un datu apstrādi saskaņā ar regulu, esam atjauninājuši datu apstrādes noteikumus.

 

Sia “Red Nose”privātuma politika

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Red Nose, vienotās reģistrācijas Nr. 40103301761, Juridiskā adrese: Jāņa iela 14, Rīga, LV-1050.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

 

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat ar mums sazināties pa tālruni 2772 1414 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@rednose.lv vai vēršoties SIA Red Nose juridiskajā adresē.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu-SIA Red Nose klientu,  sadarbības partneru vai darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte), fiksētā vai mobilā telefona numurs.

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

▪ Saziņas dati, kas tiek vākti, kad klients sazinās ar mums telefoniski, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, klientam apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai sazinoties citos mūsu kanālos, lietojamo ierīču dati.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām – klientiem,viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA Red Nose jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

SIA Red Nose biroja un viesnīcu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

SIA Red Nose uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

SIA Red Nose rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA Red Nose interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki un uzglabāšana

SIA Red Nose apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Naktsmītnes pakalpojumu sniegšanai:

- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
- - norēķinu administrēšanai;
- parādu atgūšanai un piedziņai;
- mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

SIA Red Nose īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt SIa Red Nose un trešo personu īpašumu, kas novietots Naktsmītnes telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt Naktsmītnes apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām SIA Red Nose nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

SIA Red Nose pakalpojuma sniegšanai Klientiem, kamēr tie atrodas Naktsmītnē, rakstiskā veidā ( check in kartes), pēc Klientu izbraukšanas tās tiek uzreiz iznīcinātas.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA Red Nose apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA Red Nose saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

likumīgās interesēs - lai realizētu no Sia Red Nose un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma intereses, kuras ir:

veikt komercdarbību;

pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

nodrošināt līguma saistību izpildi;

novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot,  epastā, mājaslapā u.c.;

izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

novērst krāpniecību;

nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;

nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

administrēt maksājumus;

administrēt neveiktus maksājumus;

vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu apstrāde

SIA Red Nose apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Red Nose saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu aizsardzība

SIA Red Nose aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Red Nose saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Ugunsmūri;

Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA Red Nose neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA Red Nose likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA Red Nose likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Red Nose glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums par apmešanos viesnīcā;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Red Nose vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Red Nose piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Red Nose veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot interneta lapās vai klātienē SIA Red Nose naktsmītnē.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz info@rednose.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

SIA Red Nose veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par līgumsaistību izpildi SIA Red Nose veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).